ประเมินตนเองก่อนขอเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ
สำหรับประชาชนชาวอำเภอเมืองกระบี่

เริ่มทำแบบประเมิน