:: Muang Health ::

สถานะการไข้เลือดออกอำเภอเมืองกระบี่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์: 075621109

อีเมลล์: ssomkb.01@gmail.com

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์: 8:30 น. ถึง 16:30 น.


Muang District Public Health Office © Krabi 2015