สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 644 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศMOIT-14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานสสอ.เมือง2023-03-17 06:36:31
2ประกาศMOIT-13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในงบประมาณ พ.ส.2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมกาาขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564สสอ.เมือง2023-03-17 06:25:18
3ประกาศMOIT-12หน่วยงานมีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ(ไตรมาส4)สสอ.เมือง2023-03-17 05:00:01
4ประกาศMOIT-12หน่วยงานมีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ(ไตรมาส2 หรือไตรมาส3)สสอ.เมือง2023-03-17 04:58:39
5ประกาศMOIT-11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสสอ.เมือง2023-03-17 04:52:33
6ประกาศMOIT-10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (ไตรมาส 4)สสอ.เมือง2023-03-17 04:45:36
7ประกาศMOIT-10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (ไตรมาส 2)สสอ.เมือง2023-03-17 04:43:32
8ประกาศMOIT-7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ไตรมาส3)สสอ.เมือง2023-03-17 04:35:53
9ประกาศMOIT-7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ.2566สสอ.เมือง2023-03-17 04:33:01
10ประกาศหน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยสสอ.เมือง2023-03-17 04:27:14
11ประกาศหน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนสสอ.เมือง2023-03-14 09:04:49
12ประกาศผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสสอ.เมือง2023-03-14 03:53:14
13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ66 (โครงการอาชีวอนามัยฯ)สสอ.เมือง2023-03-14 03:50:22
14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ66(โครงการอสม.66)สสอ.เมือง2023-03-14 03:48:35
15ประกาศรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ไตรมาส 2(มกราคม 66-มีนาคม66)สสอ.เมือง2023-03-13 08:30:59
16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ66สสอ.เมือง2023-03-10 07:08:52
17ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ66 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)สสอ.เมือง2023-02-22 07:31:06
18ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมและระเบียงด้านหน้า สสอ.สสอ.เมือง2023-02-07 07:32:46
19ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบบริจาค)สสอ.เมือง2023-01-25 04:28:50
20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ66 (รพ.สต.บ้านไสไทย)สสอ.เมือง2023-01-25 02:37:43