สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 519 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65 รพ.สต.บ้านทับปริกสสอ.เมือง2022-01-21 08:47:02
2ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65 รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2022-01-21 08:46:58
3ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65 รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2022-01-21 08:38:07
4ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64 สสอ.่(เงินบำรุง)สสอ.เมือง2022-01-20 09:23:11
5ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65 รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2022-01-14 08:27:36
6ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65 รพ.สต.บ้านนาตีนสสอ.เมือง2022-01-14 05:59:57
7ประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)สสอ.เมือง2021-12-29 10:33:51
8ประกาศรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบสสอ.เมือง2021-12-28 09:37:16
9ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดกระบีสสอ.เมือง2021-12-27 08:32:49
10ประกาศ. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)สสอ.เมือง2021-12-27 08:05:34
11ประกาศนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ปีงบพ.ศ. 2564สสอ.เมือง2021-12-27 07:41:36
12ประกาศ ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564สสอ.เมือง2021-12-27 07:07:21
13ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 สสอ.เมือง2021-12-27 06:56:14
14ประกาศหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สสอ.เมือง2021-12-27 04:55:47
15ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 (ประจำเดือนตุลาคม 2564-เดือนพฤศจิกายน 2565) สสอ.เมือง2021-12-24 10:25:28
16ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565สสอ.เมือง2021-12-24 10:06:45
17ประกาศรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1สสอ.เมือง2021-12-24 10:03:58
18ประกาศับันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สสอ.เมือง2021-12-24 07:45:17
19ประกาศับันทึกข้อความลงนามรับทราบ การขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สสอ.เมือง2021-12-24 07:42:43
20ประกาศหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสสอ.เมือง2021-12-24 06:35:50