สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 579 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564สสอ.เมือง2022-07-05 02:33:28
2ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรพ.สต.บ้านสองแพรก (1 รายการ)สสอ.เมือง2022-07-04 08:39:30
3ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรพ.สต.บ้านคลองม่วง (4 รายการ)สสอ.เมือง2022-07-04 08:37:42
4ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทุ่ง (2 รายการ)สสอ.เมือง2022-07-04 08:35:43
5ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรพ.สต.บ้านนาตีน (6 รายการ)สสอ.เมือง2022-07-04 02:31:44
6ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565-มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565สสอ.เมือง2022-06-29 07:31:07
7ประกาศหน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานสสอ.เมือง2022-06-28 09:20:49
8ประกาศประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 สสอ.เมือง2022-06-28 08:48:40
9ประกาศการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสสอ.เมือง2022-06-28 07:45:05
10ประกาศการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-06-28 05:15:56
11ประกาศการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-06-28 05:14:11
12ประกาศการรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"สสอ.เมือง2022-06-28 03:07:21
13ประกาศกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONGสสอ.เมือง2022-06-27 08:36:54
14ประกาศการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงานสสอ.เมือง2022-06-27 07:30:22
15ประกาศรายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 2 ไตรมาสสสอ.เมือง2022-06-21 06:36:07
16ประกาศประกาศเจตจำนง และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2565สสอ.เมือง2022-06-21 04:21:59
17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ65 (รายงานผลการสรุปการกำกับติดตาม)สสอ.เมือง2022-06-20 09:03:24
18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ65 (ประกาศแนวทางการปฏิบัติฯตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564)สสอ.เมือง2022-06-20 08:24:39
19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ65 (รายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนและขออนุมัติเผยแพร่ ขึ้นเว็บไซต์ )สสอ.เมือง2022-06-20 07:43:37
20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ65 สสอ.เมือง2022-06-20 07:19:42