สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 589 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ65 สสอ.เมือง2022-10-05 02:35:38
2ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรพ.สต.บ้านไสไทย (2 รายการ)สสอ.เมือง2022-09-23 03:37:34
3จัดซื้อ/จัดจ้างรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ไตรมาส 4สสอ.เมือง2022-08-30 03:59:49
4ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ65 สสอ.เมือง2022-08-15 08:05:02
5ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ65 2022-08-15 08:04:53
6ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องชั่งน้ำหนักฯ)ค.คัดกรองดูแลฯ 22,700.-สสอ.เมือง2022-08-15 06:37:44
7ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ65 (3 รายการสสอ.เมือง2022-07-27 04:40:30
8ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปีงบ65 (งบประมาณ)2022-07-27 04:40:29
9ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรพ.สต.บ้านในสระ (7 รายการ)สสอ.เมือง2022-07-26 04:50:23
10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรพ.สต.บ้านไสไทย (4 รายการ)สสอ.เมือง2022-07-21 07:12:23
11ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564สสอ.เมือง2022-07-05 02:33:28
12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรพ.สต.บ้านสองแพรก (1 รายการ)สสอ.เมือง2022-07-04 08:39:30
13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรพ.สต.บ้านคลองม่วง (4 รายการ)สสอ.เมือง2022-07-04 08:37:42
14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านทุ่ง (2 รายการ)สสอ.เมือง2022-07-04 08:35:43
15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรพ.สต.บ้านนาตีน (6 รายการ)สสอ.เมือง2022-07-04 02:31:44
16ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565-มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565สสอ.เมือง2022-06-29 07:31:07
17ประกาศหน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานสสอ.เมือง2022-06-28 09:20:49
18ประกาศประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 สสอ.เมือง2022-06-28 08:48:40
19ประกาศการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสสอ.เมือง2022-06-28 07:45:05
20ประกาศการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-06-28 05:15:56