สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 307 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2020-08-14 04:47:18
2ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2020-08-14 03:45:11
3ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านในสระสสอ.เมือง2020-08-07 05:07:35
4ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านนาตีนสสอ.เมือง2020-08-07 04:16:45
5ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2020-08-07 04:13:56
6ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 สสอ.เมืองกระบี่ (งบบริจาค "รวมพลคนรักวิ่ง" )สสอ.เมือง2020-07-29 11:30:53
7ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทับปริกสสอ.เมือง2020-07-24 10:11:41
8ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านคลองใหญ่สสอ.เมือง2020-07-24 10:11:05
9ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านนาตีนสสอ.เมือง2020-07-24 10:10:24
10ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2020-07-24 10:09:42
11ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2020-07-24 10:09:39
12ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. (เงินงบประมาณ 2563)สสอ.เมือง2020-07-16 12:14:19
13ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านเกาะกลางสสอ.เมือง2020-07-16 12:10:20
14ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2020-07-16 12:05:02
15ประกาศรายงานผลการติดตาม มาตรการการรับสินบนฯสสอ.เมือง2020-06-19 10:51:34
16ประกาศขอเผยแพร่ มาตรการการรับสินบนฯสสอ.เมือง2020-06-19 10:50:34
17ประกาศหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน มาตรการรับสินบนฯสสอ.เมือง2020-06-19 10:49:55
18ประกาศบันทึกข้อความลงนามในประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนสสอ.เมือง2020-06-19 10:48:41
19ประกาศคู่มอการกำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบน สสอ.เมืองกระบี่สสอ.เมือง2020-06-19 10:46:24
20ประกาศประกาศสสจ.กระบี่ เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก สสอ.เมือง2020-06-19 10:44:04