สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 258 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ฯ จำนวน 3 หลัง พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2020-05-22 08:11:11
2ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2020-05-20 07:00:11
3ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 ค.ขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดกระบี่ 2563สสอ.เมือง2020-05-18 08:35:26
4ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านคลองม่วงสสอ.เมือง2020-05-12 08:12:19
5ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านไสไทยสสอ.เมือง2020-04-29 04:53:45
6ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563(งวด2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่สสอ.เมือง2020-04-27 10:16:34
7ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านช่องพลีสสอ.เมือง2020-04-20 10:07:19
8ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทุ่งสสอ.เมือง2020-04-09 11:12:32
9ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านนาตีนสสอ.เมือง2020-04-08 11:23:00
10ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านในสระสสอ.เมือง2020-03-30 10:19:22
11ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2020-03-30 10:12:04
12ประกาศประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างรพ.สต.บ้านเกาะกลางสสอ.เมือง2020-03-19 04:11:38
13ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักขรก. จำนวน 3 หลัง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่สสอ.เมือง2020-03-18 10:42:44
14ประกาศรายงานผลดำเนินงาการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ รอบ 6 เดือนสสอ.เมือง2020-03-13 12:32:19
15ประกาศประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 สสอ.เมือง2020-03-12 13:00:12
16ประกาศมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ ภารกิจการให้ประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ 2558สสอ.เมือง2020-03-12 12:27:45
17ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (สาธารณสุข)สสอ.เมือง2020-03-12 11:33:42
18ประกาศแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการฯลฯ) สสอ.เมืองกระบี่สสอ.เมือง2020-03-12 11:03:18
19ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านสองแพรกสสอ.เมือง2020-03-11 10:20:12
20ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563สสอ.เมือง2020-03-09 14:13:37