สสอ.เมืองกระบี่


ITA เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ การตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Tranparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 186 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. (ค.เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ)สสอ.เมือง2020-01-16 04:28:11
2ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. (ค.เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ)สสอ.เมือง2020-01-16 04:28:08
3ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ สสอ.เมือง2020-01-13 07:57:29
4ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านสองแพรก สสอ.เมือง2020-01-02 14:02:01
5ประกาศสสอ.สสอ.เมือง2019-12-27 05:36:19
6ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านเกาะกลางสสอ.เมือง2019-12-20 05:08:53
7ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (สสอ.)สสอ.เมือง2019-12-19 13:19:29
8ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ( ซื้อวัสดุสนง. ค.พช.อ.)สสอ.เมือง2019-12-19 02:09:58
9ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทุ่ง สสอ.เมือง2019-12-17 04:01:41
10ประกาศรายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สสอ.)สสอ.เมือง2019-12-14 09:41:22
11ประกาศแจ้งแผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 (สสอ.)สสอ.เมือง2019-12-12 08:50:31
12ประกาศประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560สสอ.เมือง2019-12-12 07:35:29
13ประกาศวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 สสอ.สสอ.เมือง2019-12-12 04:07:56
14ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 63 รพ.สต.บ้านในสระ (ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสนง.)สสอ.เมือง2019-12-03 02:55:44
15ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ (ซื้อครุภัณฑ์คอมฯ(ipad))สสอ.เมือง2019-11-15 12:21:05
16ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านคลองใหญ่(วัสดุคอมฯ, งานบ้านงานครัว, วัสดุสนง., โครงการ CGฯ)สสอ.เมือง2019-11-14 11:50:28
17ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทับปริก(งานบ้านงานครัว, วัสดุสนง., วัสดุคอมฯ)สสอ.เมือง2019-11-14 11:46:42
18ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ (ค.ติดดาวฯ+ค.ความปลอดภัยทางบก ทางน้ำฯ)สสอ.เมือง2019-11-11 09:54:04
19ประกาศประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ (ค.ติดดาวฯ+ค.ความปลอดภัยทางบก ทางน้ำฯ)สสอ.เมือง2019-11-11 09:53:59
20ประกาศประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 63 รพ.สต.บ้านทับปริก(ซื้อวัสดุทางการแพทย์)สสอ.เมือง2019-10-31 02:48:52